Rezerwaty

Zaledwie 3 procent społecznie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego obejmują 3 rezerwaty przyrody. Ich niewielka powierzchnia dowodzi, jak iluzoryczna jest ochrona tego obszaru. W istniejących na terenie projektowanego Parku leśnych rezerwatach przyrody („Reberce” o pow. 190,96 ha, rok utworzenia 1995; „Turnica” o pow.151,50 ha, rok utworzenia 1995, „Na Opalonym” o pow. 217,13 ha, rok utworzenia 1996) na przestrzeni lat dziewięćdziesiątych intensywnie pozyskiwano drewno poprzez cięcia o charakterze trzebieży późnych oraz cięć rębnych. Jeśli park powstałby w latach 90. uniknęlibyśmy wycinki, a zgodnie z planem, w samym parku, mogło powstać aż 14 rezerwatów!

Rezerwat „Na Opalonym”

Rezerwat o powierzchni 216,54 ha, utworzony w 1996 roku. „Celem ochrony jest zachowanie naturalnego zbiorowiska buczyny karpackiej porastającej zbocze poprzecinane licznymi potokami. Zbiorowisko buczyny tworzy wspaniały ponad 100-letni starodrzew jaworowo-bukowo-jodłowy z szeregiem drzew osiągających wymiary od 300 do 450 cm w obwodzie. W runie zbiorowisk roślinnych rezerwatu występuje znaczna liczba gatunków górskich, z których najciekawsze to: listera sercowata, miesiącznica trwała, kokoryczka okółkowa, rozchodnik karpacki, żywokost sercowaty, kopytnik oraz pierwiosnka wyniosła. Wysoki stopień naturalności zespołów roślinnych nadaje tej powierzchni charakter puszczański. Kompleksy leśne są miejscem gniazdowania bociana czarnego, puchacza i orlika krzykliwego. W rezerwacie znajduje dogodne warunki bytowania wiele ssaków. Niezaprzeczalnym walorem jest obecność na tym obszarze źródeł słonych o składzie chemicznym zbliżonym do wartości jakie mają źródła w Iwoniczu oraz Rymanowie.” (Źródło: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, www.zpkprzemysl.pl)

Rezerwat „Reberce”

„Rezerwat leśno-krajobrazowy. Utworzony w 1995 roku, zajmuje pow.190,96 ha. Celem ochrony jest zachowanie cennego fragmentu lasu jodłowego posiadającego cechy lasu naturalnego. Wśród roślin zielnych dominuje: żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, sałatnica leśna, pierwiosnka wyniosła, bluszcz i barwinek pospolity. Północną granicę występowania osiąga tu traszka górska. Na uwagę zasługują liczne ptaki drapieżne: myszołów, krogulec, orlik krzykliwy, a także puchacz i puszczyk.” (Źródło: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, www.zpkprzemysl.pl)

Rezerwat „Turnica”

„Rezerwat leśny, utworzony w 1995 roku. Zajmuje powierzchnię 151,86 ha. Rezerwat obejmuje fragment starej puszczy bukowo-jodłowej. Na terenie rezerwatu dominującym zbiorowiskiem jest podgórska forma buczyny karpackiej. Głęboko wcinające się jary i wąwozy dodają rezerwatowi szczególnego uroku. Flora tego terenu jest bardzo bogata. Występują tutaj m.in.: żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, bluszcz pospolity, sałatnica leśna, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, podkolan biały, marzanka wonna. Bogata jest również fauna z wieloma gatunkami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem w Polsce. Na terenie rezerwatu stwierdzono w okresie lęgowym 39 gatunków ptaków. Z ciekawszych wymienić należy dzięcioły (zielonosiwego, czarnego i białogrzbietego), kruka, orlika krzykliwego, oraz puszczyka uralskiego.” (Źródło: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, www.zpkprzemysl.pl)

społecznie projektowany park narodowy